menu
Vodskov Skytteforening
En skytteforening for alle

Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Vodskov Skytteforening

Vodskov den 20. september 2013 

Vedtægter for Vodskov Skytteforening.

Stiftet den 2. marts 1971 som Horsens Hammer Skytteforening og skiftet navn d. 8 marts 2011  

 

§ 1.

Foreningens navn er Vodskov Skytteforening.
Hjemsted er Aalborg kommune. 

§ 2.

Foreningens formål er ved skydning og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes, og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning, og dermed undergivet regionsforeningens vedtægter. 

§ 4.

Stk. 1. Som medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil. Det udelukkende medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 § 5.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en kasserer der ikke nødvendigvis skal være bestyrelsesmedlem.  Stk. 2. Formanden og kassereren er  på valg hvert år. Alle øvrige valg gælder for 2 år  Stk. 3. Valgbar er ethvert medlem, som har været med i foreningen i mindst 3 måneder, og som er fyldt 18 år, og ikke er i kontingent restance. 

Stk. 4. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

 § 6.

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling 

 § 7

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser for foreningen. For hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelses medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser udover kontingentforpligtelsen. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art. 

 § 8.

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned, og der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.  Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

Stk3. Kun fremmødte og valgbare medlemmer har stemmeret. 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. På den årlige generalforsamling behandles følgende: 

  1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning.
  2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af
  5. Formand m/k
  6. Kasserer
  7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Det antal der er på valg)
  8. En revisor og en suppleant
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt

§9.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden m/k  og et bestyrelsesmedlem. 

 §11.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 §12.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt frem til et indkaldt bestyrelsesmøde.

§13.

Der føres referat over det på møderne passerede og vedtagne. Referatet godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde og underskrives af bestyrelsen. 

 §14.

Foreningens regnskabsår er 1/1 31/12. og senest den 15. februar afgiver kassereren driftsregnskab og status til bilagskontrollanten/revisoren. 

 §15.

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de valgbare medlemmer i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor ((se indkaldelse §9.)) 

 

Stk. 2. Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DGI Nordjylland Skydning 

 

Stk.3. Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny skytteforening i Vodskov, tilfalder

formuen m.m. denne. I modsat fald, tilfalder formuen m.m. DGI Nordjylland Skydning 

 

Således vedtaget den: 

27/3 og 23/4 1974, 15/4 1982, 12/4 1984, 11/3 1987, Stk 4 i § 5 tilføjet den 20/9 1988, 26/3

2002, 10/3 2009, 12/3 2010, 8/3 2011,17/3 2013, 11/3 2014  

 

Kontakt os på tlf. 50305806 (mandag og torsdag mellem 18:30 og 19:30)

eller mail. formand@vodskovskytteforening.dk

 

Bestyrelsen:  

Formand: Frank Bertelsen (Pistol, riffel og bue)

Næstformand: Henrik Jensen (Bue ansvarlig)

Sekretær: Martin Frost (Pistol ansvarlig)

Bestyrelsesmedlem: Preben Agerbo Jakobsen (Pistol)

Bestyrelsesmedlem: Anne Lise Herskind (Riffel ansvarlig)

Bestyrelsesmedlem: Bent Andersen (Riffel)

Bestyrelsesmedlem: Pia Irene Aaen (Riffel)

 

Kasserer: Lisbeth Stricker Jensen 

 

Suppleant: Martin Overgaard Bro (Riffel)

Suppleant: Carsten Hansen (Pistol)

Suppleant: Lars Kiis Knudsen (Riffel/Pistol)

 

Vodskov Skytteforening  

Tak for støtte til foreningen

Arkil

BRO & BETON

MALERFIRMA KLIT CHRISTENSEN

Vi løser alle typer maleropgaver for private og erhverv

Holm El & VVS

VVS, kloakmester og elektriker i Vodskov

Molbjerg Service

Molbjerg Service

Molbjerg Service er en familie ejet virksomhed med base i Aalborg.

Vi har siden 1996 været en stabil samarbejdspartner for både private og erhvervskunder.Vi påtager os alle opgaver inden for rengøring af skoler, daginstitutioner, kontorer, velfærdsområder og lignende, men vi har også et team af professionelle piger der rengør private hjem.

Vi tømmer dødsboer, laver fraflytningsrengøring og hovedrengøring.

Vi kan være behjælpelige med andre serviceopgaver såsom nedpakning, flytning og udpakning.Kontakt os for et uforpligtende tilbud på netop din opgave.

SuperBrugsen Vodskov

Her handler vi lokalt

VåbenXperten Hobro

Husk at støtte vores sponsorere

DS Elcobyg

Tak til vores sponsorere

Thrane Erhverv A/S

Tak til vores sponsorere for støtten, det gør en stor forskel.

Andersen Entreprise

Husk at støtte vores sponsorer

XL-BYG Hals

Husk at støtte vores sponsorer

Bygma Sæby

Husk at støtte vores sponsorer

SparNord Vodskov

Vi takker SparNord for støtten til foreningen

John Drejer A/S

Husk at støtte vores sponsorer

PLC-Teknik

Stort tak til vores sponsorer, de gør en stor forskel for klubben.

Claudi & Hjelm Optik Nørresundby

Skal du have nye briller, eller mangler du en god skydebrille?

Hjalmar Tøj til Hende & Ham. Vodskov

Hos Hjalmar i Vodskov kan du også købe vores klubtrøjer.